Leadership

Leadership In You: Gây Ảnh Hưởng

Gay Anh Huong

Lãnh đạo là ảnh hưởng không hơn không kém. Nếu bạn là lãnh đạo mà không ai đi theo, bạn đang chỉ dạo chơi Mọi người đều ảnh hưởng lẫn nhau trong cuộc sống Trong cuộc sống ít nhiều chúng ta đều ảnh hưởng lẫn nhau trong một lĩnh vực ...

Read More »