Leadership

Leadership In You: Lựa Chọn Ưu Tiên

LUA CHON UU TIEN

Nguyên lý Pareto: 20% số người trong công ty có trách nhiệm tạo ra 80% thành công của công ty. Để tăng năng suất lao động của công ty, lãnh đạo phải áp dụng chiến lược sau: 1. Xác định 20% những nhân viên quan trọng nhất 2. Dành 80% ...

Read More »