Không cần phải đốt sách để phá hủy một nền văn hóa. Chỉ cần buộc người ta ngừng đọc mà thôi ~ Mohamad Gandi

THÂN TẶNG NHỮNG ĐỌC GIẢ YÊU SÁCH 

Những Người Đang Tìm Kiếm Sự Thay Đổi Tích Cực Cho Cuộc Sống Của Mình